วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านสาธารณสุขและประสานสัมพันธ์ แก่หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกโรงพยาบาล

เป้าหมาย
1. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตรงตามแผนพัฒนาบุคลากร ของฝ่าย/กลุ่มงาน
2. ฝ่าย/กลุ่มงาน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล
3. ผู้ขอรับบริการได้รับผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

พันธกิจ
ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การนำเสนอที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการผลิตสื่อและการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในระดับเขต

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต และให้บริการสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและเผยแพร่ทางวิชาการทั้งในและนอกโรงพยาบาลโดยเน้นด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก

เจตจำนง/ความหมาย
ผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนุบสนุนการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

เป้าหมาย
ผู้ขอรับบริการได้รับผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

ขอบเขตบริการ ให้บริการ
1. งานถ่ายภาพทางการแพทย์ ถ่ายภาพเพื่อเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะ case ที่น่าสนใจหรือติดตามอาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทำการรักษา หรือเพื่อนำลงพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายภาพกิจกรรมการบริการของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนโยยให้บริการดังนี้
1.1 General Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุขที่ใช้เพียงความรู้ทางการถ่ายภาพทั่วไป เท่านั้นเช่น การถ่ายภาพการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การถ่ายภาพในชุมชน
1.2 Special Medical Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมทางการแพทย์ที่ต้องการประยุกต์ความรู้ทางด้านการแพทย์ในการถ่ายทำ เช่น การถ่ายภาพการผ่าตัดต่างๆการถ่ายภาพผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์ การถ่ายฟิล์ม x-ray ฯลฯ
2. งานศิลปะ/ออกแบบกราฟฟิค การออกแบบภาพให้มีความสวยงามและถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำออกเผยแพร่ ให้สามารถสื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย และนำติดตาม เช่น โปสเตอร์ ป้ายผ้า ป้ายคัดเอ้าท์ ประดิษตัวกักษรเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆรวมทั้งออกแบบและจัดทำเอกสาร วารสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ และการออกแบบเพื่อการจัดนิทรรศการ
3. งานนำเสนอและมัลติมีเดีย การผลิตสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ฯลฯ
4. งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นงานที่เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การเตรียมพร้อม โสตทัศนูปกรณ์ให้พอเพียงและเหมาะสมกับการใช้เพื่อนำเสนอ หรือการบรรยายรวมทั้งควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการควบคุม ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม
5. งานโสตทัศน์ศึกษา โดยการจัดทำหรือช่วยจัดทำบมบรรยาย การบันทึกเสียง การบันทึกเทปโทรทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ การอัดสำเนารวมถึงการถ่ายทอดโทรศัศน์วงจรปิดเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันะข้อมูลข่าวสารวิชาการทางการแพทย์ และนันทนาการ

บุคลากร ปฏิบัติการงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ประกอบด้วย

ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ 1 คน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 3 คน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 คน
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 2 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)

ช่างศิลป์ 1 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)


รวม 9 คน

เหตุผลที่เลือกฝึกงาน หน่วยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลราชบุรี

จากการฝึกทดลองปฏิบัติงาน 3 อาทิตย์ มีความรู้สึกว่า หน่วยงานนี้มีความน่าสนใจในการใช้กราฟิกมือ คือการเขียนป้ายผ้า ซึ่งดิฉันเป็นคนไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ และชอบงานที่เขียนด้วยมือ จึงเร่งเห็นว่าน่าจะได้ความรู้จากที่หน่วยงานแห่งนี้เพิ่ม จึงเลือกมาฝึกอีกครั้ง และจะเป็นการช่วยต่อยอดในการหางานทำต่อไปของดิฉันด้วย